หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

  • ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Science Program in Vegetable Integration Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  • ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
  • ชื่อย่อ   :  วท.บ. (สาขาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ)
  • ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science (Vegetable Integration Technology)
  • ชื่อย่อ   :   B.Sc. (Vegetable Integration Technology)

วิชาเอก/จุดเด่นของหลักสูตร

  •  เป็นการบูรณาการเรียนการสอนระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญในศาสตร์

หลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ ใชระยะเวลาในการสําเร็จ การศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 8 ปการศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  • โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
 
9 หน่วยกิต
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
6 หน่วยกิต
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
92 หน่วยกิต
    2.1 กลุมวิชาแกน 12 หน่วยกิต
    2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน (บังคับ) 33 หน่วยกิต
     2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือก) 39 หน่วยกิต
     2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
128 หน่วยกิต