อาจารย์ที่ปรึกษา

หมู่เรียน ุ601413101

ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา/อาจารย์อมร เจือตี๋


หมู่เรียน 601413102

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร/อาจารย์ปรวิศา โกวรรธนะกุล