หลักสูตรการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :

ปรัชญาของหลักสูตร

xxx

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
131  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

แผนการรับนักศึกษา

ปีละ 60 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นัก