งานบริการหลักสูตร

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดาวน์โหลด
TQF 2 (ปริญญาตรี ทั่วไป)
TQF 3 รายละเอียดของรายวิชา
TQF 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
TQF 5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
TQF 6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
สมอ.08